CRBT و RBT

صدای زنگ تماس گیرنده (RBT) صدایی است که تماس گیرنده در حالی که منتظر پاسخ یک تلفن است ، می شنود. از آنجا که مشتریان عاشق شخصی سازی هستند و آن را حتی در همه جا حتی در صدای زنگ تلفن به دنبال آن می گردند ، RBT به مشترکان خود اجازه می دهد تا آهنگ های مختلفی را برای تماس گیرندگان مختلف تنظیم کنند و از سطح بالایی از فردیت لذت ببرند. بسیاری از ویژگی های اختیاری با RBT ما گنجانده شده و خدمات را با ویژگی ها و توابع غنی می کنند. علاوه بر این ، RBT به مشترکین اجازه می دهد تا هنگام مکالمه با دیگران ، صدای شنیدن را انتخاب کنند ، در ضمن مکالمه نیز به آنها امکان سرگرمی می دهد. AD RBT تبلیغاتی را برای تماس گیرندگان پخش می کند و مشترک را با مشوق هایی به آنها پاداش می دهد.

بارگیری مشخصات شرکت IIT deep_blue_arrow