پایان – فناوری

(FinTech یا Fintech) نوآوری در دنیای فناوری است که هدف از آن ارائه خدمات مالی بهتر با روشهای مالی سنتی است. از آن برای توصیف فناوری جدید استفاده می شود که به دنبال بهبود و اتوماسیون تحویل و استفاده از خدمات مالی است. در اصل آن ، fintech برای کمک به شرکتها ، صاحبان مشاغل و مصرف کنندگان بهتر با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و الگوریتم هایی که در رایانه ها و به طور فزاینده ، تلفن های هوشمند مدیریت می کنند ، عملیات مالی ، فرآیندها و زندگی خود را بهتر مدیریت می کنند.