ما که هستیم

از زمان تأسیس ما در سال 2015 ، Identity Infotech به سرعت و از قدرت به قدرت رشد می کند. در مواجهه با رقابت شدید و نیازهای متنوع یک مشتری در حال رشد ، ما مجموعه ای از راه حل ها و خدمات تولید شده را به مشتریان خود در سراسر جهان گسترش داده ایم. بنابراین ما توانسته ایم به شرکای خود کمک کنیم تا ساختار هزینه را بهینه کنند ، وفاداری مشترکان را افزایش داده و رشد درآمد را تسریع نماییم.

ما حضور خود را در سراسر کشور برقرار کرده ایم. تخصص ما در زمینه راه حلهای فناوری ، مدیریت داده و تحرک ما را قادر می سازد بدون توجه به شرایط موجود در زمین ، پیشنهادات متمایز را در سراسر جهان ارائه دهیم و از تحویل به موقع در برابر تعهدات اطمینان حاصل کنیم. کارشناسان ما می توانند از شبکه های خصوصی و عمومی طولانی که توسط شبکه ما تقویت شده اند بهره مند شوند.

Download IIT Company Profile deep_blue_arrow