شبکه

زیرساخت شبکه منابع سخت افزاری و نرم افزاری یک شبکه است که اتصال شبکه ، ارتباطات ، عملیات و مدیریت شبکه سازمانی را امکان پذیر می کند. این مسیر و خدمات ارتباطی بین کاربران ، فرایندها ، برنامه ها ، خدمات و شبکه های خارجی / اینترنت فراهم می کند. کل زیرساخت های شبکه به هم پیوسته اند و می توان برای ارتباطات داخلی ، ارتباطات خارجی یا هر دو مورد استفاده قرار گرفت.

دانلود ارائه محصول deep_blue_arrow