خدمات VAS موبایل سفارشی

دائماً ترجیحات مصرف کننده را تغییر داده و از ارائه دهندگان خدمات خواسته می کند که بارها و بارها محتوای و برنامه های خود را تغییر دهند. رقابت Cutthroat اعزام سریع برنامه های قاتل با حداقل TCO و سریعترین ROI را نشان می دهد. سرمایه گذاری های غرق شده و تغییر الگوی درآمد ، ایجاد یک پرونده تجاری برای سرمایه گذاری در سکوهای سیپ کیپکس را دشوار می کند. فشار كسب و كار برای حفظ شیب رشد بالا ، اغلب باعث می شود كه اپراتورها بجای تمركز بر روی موتورهای رشد آینده ، از مقیاس عملیاتی استفاده كنند.

Identity Infotech برای تقویت قابلیت های ارتباطی برای مشترکین خود با معدود ارائه دهندگان خدمات نوظهور همکاری می کند. با پیشنهادهایی مانند پیامک نسل بعدی ، موسیقی IVR و موسیقی موبایل به مشتریان خود کمک می کنیم تا با مشتریان خود ارتباط بهتری برقرار کنند.

بارگیری مشخصات شرکت IIT deep_blue_arrow