انبارداری و پردازش داده ها

انبار کردن داده ها روشی برای جمع آوری و مدیریت داده ها از منابع متنوع برای ارائه بینش تجاری معنی دار است.

برای درک کامل ارزش داده ها ، به یک بستر کامل نیاز دارید که بتواند داده های ساخت یافته و بدون ساختار را با امنیت ، ثبات و اعتبار مدیریت کند. انبار داده و راه حل های بزرگ داده از مایکروسافت یک زیرساخت قابل اطمینان را ارائه می دهد که می تواند انواع عملکرد داده ها را انجام دهد و از ترابایت تا پتای بایت ، با عملکرد در زمان واقعی مقیاس داشته باشد.

بارگیری مشخصات شرکت IIT deep_blue_arrow